Afrikaans Top

Wie is die Voortrekker Monument-Groep

Die Voortrekkermonument groep bestaan uit:

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (MSW)
(Registrasienommer 1993/006713/08)

Die Voortrekkermonument is voorheen deur ‘n Beheerraad, onder toesig van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, bestuur. In 1993 het die Voortrekkermonument en Natuurreservaat as maatskappy sonder winsoogmerk tot stand gekom met die doel om verantwoordelikheid te neem vir die Voortrekkermonument en al die ander fasiliteite op die Voortrekkermonument-erfenisterrein. Mettertyd het die Bloedrivierterrein en Kerkenberg ook onder beheer van die Voortrekkermonument gekom.

Die Voortrekkermonument het die Erfenisstigting (wat in 2002 as maatskappy sonder winsoogmerk gestig is) tot dusver op ‘n bo-en-behalwe-grondslag bestuur, d.w.s. met gedeelde hulpbronne. Van 1 Augustus 2011 af staan albei organisasies onder ‘n eie bestuur, hoewel die Erfenisstigting steeds van die Voortrekkermonument-terrein af funksioneer.

Die VTM ontvang slegs ±16% van sy bedryfsinkomste van die Staat, maar omdat dit ‘n privaatmaatskappy is en nie ‘n verklaarde kulturele instelling nie, is hierdie toekenning nie noodwendig gewaarborg nie en moet die VTM baie hard werk om sy bedryfsinkomste uit ander bronne aan te vul. (Die onlangse toekenning van ‘n Graad 1 nasionale erfenisterreinstatus aan die Voortrekkermonument impliseer ongelukkig nie dienooreenkomstige staatsbefondsing nie).

Lees meer oor die Akte van Oprigting

VTM PROJEKTE (EDMS) BPK
(Registrasienommer 2003/012460/07)

VTM Projekte (Edms) Bpk is in Augustus 2003 gestig met die doel om bepaalde dienste op ooreengekome wyse aan die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) te lewer, waaronder:

  1. Die verhuring en bestuur van alle fasiliteite wat deel vorm van die Voortrekkermonument Erfenisterrein.
  2. Die hantering van alle nuwe fisiese kapitaalprojekte op die Voortrekkermonument Erfenisterrein en alle ander gebiede onder beheer van die Voortrekkermonument en die Erfenisstigting.
  3. Die hantering van alle onderhoudsdienste asook herstel- en fisiese ontwikkelingswerk op al bovermelde terreine.
  4. Die verkoop van nisse in die Voortrekkermonument Gedenktuin.
  5. Die bedryf van die natuurbewarings-, tuinmaak-, en sekuriteitsfunksies op al bovermelde terreine.

DIE VOORTREKKERMONUMENT TRUST
(Trustnommer IT 5609/03)

Die Trust is op 13 Augustus 2003 geregistreer met onder andere die volgende doelstellings, wat aangevul sou kon word:

  1. Om die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) as die enigste begunstigde te bevoordeel;
  2. Om een of meer maatskappye en/of ander regsentiteite, soos benodig, te skep om bepaalde dienste aan die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (MSW) te lewer.

Die Trust het opgetree as die stigter, met volle aandeelhouding, van die VTM Projekte (Edms) Bpk, wat op ‘n ooreengekome wyse bepaalde dienste aan die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (MSW) lewer.

Die Erfenisstigting en die Navorsingstrust word geadministreer vanuit die Erfenissentrum, wat op die Voortrekkermonumentterrein geleë is.

Website Maintenance by Pretoria Web Design